Αποδοτικότητα: Γιατί τελικά πρέπει η επιχείρησή μου να είναι Αποδοτική και πως μετράται αυτό; - Purpose Συμβουλευτική

Αποδοτικότητα: Γιατί τελικά πρέπει η επιχείρησή μου να είναι Αποδοτική και πως μετράται αυτό;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Συνήθως οι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για την κερδοφορία, πόσα δηλαδή λεφτά αποφέρει η επιχείρησή τους. Αυτό, όμως, τελικά είναι το αποτέλεσμα του πώς η επιχείρηση διαχειρίζεται τις διαστάσεις του κόστους, του χρόνου και της ποιότητας για να προσφέρει αξία στους πελάτες της.

Κατά συνέπεια, για να διαχειριστεί κανείς αποτελεσματικά την κερδοφορία μιας επιχείρησης θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στην αποδοτικότητά της.

Η αποδοτικότητα των διαδικασιών, η ικανότητα, δηλαδή της επιχείρησης να μετατρέπει τις εισροές της και να διεκπεραιώνει την παραγωγή της στο ελάχιστο κόστος, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο όλα τα στελέχη της εργάζονται για ένα κοινό σκοπό.

Η διεκπεραίωση της παραγωγής αφορά την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και διανέμονται στους πελάτες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτή μετράται σε ευρώ ή σε φυσικές μονάδες προϊόντος.

Οι επιχειρηματίες χρειάζεται να γνωρίζουν πόσο καλά διαχειρίζονται τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις δραστηριότητές τους. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν στον εντοπισμό μη αποδοτικών και σπάταλων διαδικασιών και δραστηριοτήτων και να προτείνουν βελτιώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών σε χαμηλότερο κόστος.

Αποδοτικότητα: Γιατί τελικά πρέπει η επιχείρησή μου να είναι Αποδοτική και πως μετράται αυτό;

Οι μετρήσεις της αποδοτικότητας των διαδικασιών αποτελούν δείκτες πρόγνωσης της τελικής χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης. Αν οι μετρήσεις δείχνουν ότι η αποδοτικότητα φθίνει, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρέμβουν λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα, πριν επηρεαστεί αρνητικά η χρηματοοικονομική επίδοση.

01Επίσης, συγκρίνοντας την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης με αυτή άλλων επιχειρήσεων, τα ικανά στελέχη μπορούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες βελτίωσης.

Τρόποι αξιολόγησης της αποδοτικότητας

Τα πιο συνήθη μέτρα αξιολόγησης της αποδοτικότητας περιλαμβάνουν, πέραν της ποιότητας, τα ακόλουθα:

  • την παραγωγικότητα
  • το χρόνο παραγωγικού κύκλου
  • το λόγο της διεκπεραίωσης ως προς το χρόνο

Η υψηλή ποιότητα συνεπάγεται υψηλή παραγωγικότητα (καθώς αποφεύγονται λάθη και ατέλειες) και η υψηλή παραγωγικότητα συνεπάγεται με τη σειρά της σύντομο χρόνο παραγωγικού κύκλου και υψηλή διεκπεραίωση της παραγωγής στη μονάδα του χρόνου.

Η παραγωγικότητα είναι ο λόγος των εκροών μιας διαδικασίας ως προς την ποσότητα των πόρων που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή της. Η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών ορίζεται ως τα έσοδα των πωλήσεων προς τα λειτουργικά έξοδα.

Συνήθως, η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος των αποτελεσμάτων που εκτιμώνται από τους πελάτες προς τον πιο δυσεύρετο και πολύτιμο πόρο της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών, π.χ. έσοδα πωλήσεων ανά εργαζόμενο.

Ο μέσος χρόνος παραγωγικού κύκλου ισούται με το συνολικό χρόνο επεξεργασίας όλων των μονάδων προς το πλήθος των μονάδων που παρήχθησαν. Ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τους χρόνους παραγωγής και διανομής των προϊόντων (ή υπηρεσιών), καθώς και τον χρόνο αντιμετώπισης των λαθών και διόρθωσης των ατελειών.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι πελάτες και οι προμηθευτές προτιμούν σύντομους χρόνους παραγωγικού κύκλου, που απαιτεί υψηλότερη ποιότητα προϊόντος και λιγότερους πόρους για την παραγωγή του.

Τέλος, ο λόγος της διεκπεραίωσης ως προς το χρόνο ορίζεται ως ο χρόνος προστιθέμενης αξίας προς το συνολικό χρόνο επεξεργασίας. Ιδεατά, ο λόγος αυτός παίρνει την τιμή 1. Ωστόσο, είναι σχεδόν αναπότρεπτο να μην υφίστανται χρόνοι αναμονής, χρόνοι για τη διόρθωση των λαθών κ.α. Σε γενικές γραμμές, οι αποδοτικές επιχειρήσεις έχουν επιτύχει λόγο διεκπεραίωσης υψηλότερο του 0,5, εξαλείφοντας αχρείαστες καθυστερήσεις και ατέλειες.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!