Δείκτες Πρόγνωσης και Απολογισμού: Πώς να τους αξιοποιείς στη διοίκηση των επιχειρήσεων - Purpose Συμβουλευτική

Δείκτες Πρόγνωσης και Απολογισμού: Πώς να τους αξιοποιείς στη διοίκηση των επιχειρήσεων

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δείκτες πρόγνωσης της επιχειρηματικής επίδοσης, προκειμένου να κινητοποιήσουν και να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους, να μεταδώσουν τον προγραμματισμό και τα αποτελέσματα σε αυτούς, καθώς και να αξιολογήσουν τη χρηματοοικονομική επίδοση της ίδιας της επιχείρησης.

Οι δείκτες πρόγνωσης είναι μέτρα που προσδιορίζουν τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα με στόχο την καθοδήγηση της λήψης αποφάσεων. Οι δείκτες πρόγνωσης συμβάλλουν στην πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων, τον προσδιορισμό ευκαιριών για βελτίωση, καθώς και στην πρόληψη δαπανηρών λαθών.

Π.χ. οι δείκτες πρόγνωσης της επιτυχίας διατήρησης των υφιστάμενων πελατών, μπορούν να προβλέψουν τα αντίστοιχα επίπεδα πωλήσεων και κερδών.

Ο προσδιορισμός και η μέτρηση αξιόπιστων δεικτών πρόγνωσης της επίδοσης της επιχείρησης, αποτελεί σημαντικό μέρος της σύγχρονης διοίκησης, γιατί αυτά τα μέτρα επιτρέπουν στους υπαλλήλους να προγραμματίζουν και να αποτιμούν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων επίδοσης.

Οι υπάλληλοι γνωρίζουν, π.χ., ότι συγκεκριμένες τιμές των δεικτών πρόγνωσης σηματοδοτούν τα επιδιωκόμενα επίπεδα κόστους ή κερδοφορίας. Εάν, καθώς υλοποιείται ο προγραμματισμός της επιχείρησης, οι μετρήσεις των δεικτών πρόγνωσης δείχνουν ότι η επιχείρηση πιθανότατα να μην επιτύχει τους στόχους της, οι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν εγκαίρως διορθωτικά μέτρα για να αποτρέψουν την παρέκκλιση.

Σε αντιδιαστολή με τους δείκτες πρόγνωσης, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επίσης, δείκτες απολογισμού της επίδοσης, που αποτελούν τα μέτρα των τελικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου προγραμματισμού και της εκτέλεσής του.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, που αξιολογούν την επιτευχθείσα κερδοφορία, συνήθως είναι διαθέσιμοι κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και, παρ’ ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, είναι εξίσου σημαντικοί και δε θα πρέπει να παραλείπονται.

Ποιοι είναι

Οι κύριοι δείκτες πρόγνωσης της επίδοσης είναι συνήθως μη χρηματοοικονομικοί και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

  • μέτρα της επιχειρησιακής μάθησης και ανάπτυξης, που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι και η επιχείρηση διευρύνουν τις ικανότητές τους να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να προσφέρουν τα υφιστάμενα προϊόντα πιο αποδοτικά 
  • μέτρα της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών, που περιγράφουν πόσο αποδοτικά η επιχείρηση μετατρέπει τους πόρους σε προϊόντα και υπηρεσίες
  • μέτρα της δημιουργούμενης αξίας για τους πελάτες, που περιγράφουν πώς η επιχείρηση δημιουργεί ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες

Οι παραπάνω δείκτες πρόγνωσης, είναι μέτρα επίδοσης σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. Έτσι, ένας δείκτης επίδοσης σε ένα στάδιο μπορεί να αποτελεί δείκτη απολογισμού για το προγενέστερο στάδιο.Δείκτες Πρόγνωσης και Απολογισμού: Πώς να τους αξιοποιείς στη διοίκηση των επιχειρήσεων

Π.χ. οι δείκτες πρόγνωσης της επίδοσης των επιχειρησιακών διαδικασιών συνιστούν ταυτόχρονα δείκτες απολογισμού της επιχειρησιακής μάθησης και ανάπτυξης (π.χ. έμαθαν οι υπάλληλοι να εκτελούν τις εργασίες χωρίς λάθη;).

Η ιδέα είναι, ότι η επιχειρησιακή μάθηση και ανάπτυξη, οδηγεί στην αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες με τη σειρά τους, οδηγούν στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. Η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές είναι αποτέλεσμα όλων των παραπάνω.

Πολλοί εργαζόμενοι, δεν αντιλαμβάνονται την επίπτωση των ενεργειών τους στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και την επίτευξη κερδοφορίας για την επιχείρηση, καθώς το εύρος των αρμοδιοτήτων τους είναι περιορισμένο και δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες.

Η θέσπιση δεικτών πρόγνωσης, μπορεί να καταστήσει τις επιπτώσεις των ενεργειών των υπαλλήλων πιο εμφανείς.

Εφόσον οι υπάλληλοι κατανοήσουν πώς η εργασία τους επηρεάζει τη δημιουργούμενη αξία, είναι πιο πιθανό να βρουν και να υποστηρίξουν τρόπους για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι δείκτες πρόγνωσης μπορούν να μεταδώσουν ένα πειστικό αφήγημα για το πώς η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει τους σκοπούς της και να καταπολεμήσει την αδράνεια και το σκεπτικισμό.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!