Λειτουργίες: Ο βασικός τρόπος να οργανώσεις την επιχείρησή σου - Purpose Συμβουλευτική

Λειτουργίες: Ο βασικός τρόπος να οργανώσεις την επιχείρησή σου

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Ο διαχωρισμός σε λειτουργίες βοηθάει την επιχείρηση να αναπτυχθεί ομαλά.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στις περισσότερες επιχειρήσεις οι άνθρωποι με παρόμοιους και σχετικούς ρόλους ομαδοποιούνται σε λειτουργίες.

Η λειτουργία δηλαδή είναι ένα τμήμα της επιχείρησης που αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί, κατέχουν παρόμοιες δεξιότητες και χρησιμοποιούν την ίδια γνώση, τα ίδια εργαλεία και τεχνικές για να εκτελούν την εργασία τους.

Το πλήθος των διαφορετικών λειτουργιών μιας επιχείρησης είναι μέτρο της πολυπλοκότητας της – του βαθμού διαφοροποίησής της. Η διαφοροποίηση αυτή αυξάνει το βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων και επιτρέπει στην επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της πιο αποτελεσματικά.

Αν θες να θέσεις υψηλούς στόχους, δες εδώ

Καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν σε μέγεθος, διαφοροποιούνται σε πέντε διαφορετικά είδη λειτουργιών:

  • Υποστηρικτικές λειτουργίες – Επιτρέπουν τον έλεγχο των σχέσεων της επιχείρησης με το περιβάλλον της και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι υποστηρικτικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τις προμήθειες, τη διαχείριση της απόκτησης των εισροών, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τη διαχείριση της διάθεσης των εκροών, τις δημόσιες σχέσεις και το νομικό τμήμα και την ανταπόκριση στις ανάγκες των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών.

  • Παραγωγικές λειτουργίες – Διαχειρίζονται και βελτιώνουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης στις διαδικασίες μετατροπής, ώστε να δημιουργείται περισσότερη αξία. Οι παραγωγικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση της παραγωγής (κυρίως παραγωγική διαδικασία), τον έλεγχο της παραγωγής (προγραμματισμός και απολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας) και τον ποιοτικό έλεγχο (παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας).

  • Λειτουργίες επιμελητείας – Επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να διατηρεί τα τμήματά της σε λειτουργία. Περιλαμβάνουν τους ανθρώπινους πόρους για την προσέλκυση, κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων, τους μηχανικούς συντήρησης για την επισκευή του εξοπλισμού και την επιστασία που διασφαλίζει το εργασιακό περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές.

  • Λειτουργίες προσαρμογής – Επιτρέπουν στην επιχείρηση να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες προσαρμογής περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη, την έρευνα αγοράς και το μακροχρόνιο σχεδιασμό, που επιτρέπουν στην επιχείρηση να μάθει και να επιχειρήσει να διαχειριστεί το περιβάλλον της και επομένως να αυξήσει τις θεμελιώδεις ικανότητές της.

  • Διοικητικές λειτουργίες – Διευκολύνουν τον έλεγχο και το συντονισμό των δραστηριοτήτων μέσα σε ένα τμήμα και μεταξύ των τμημάτων. Οι διευθύνοντες σε διάφορα ιεραρχικά κλιμάκια κατευθύνουν την απόκτηση, τη δημιουργία και τον έλεγχο των πόρων που βελτιώνουν την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει αξία. Η ανώτατη διοίκηση, για παράδειγμα, είναι υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής και την υιοθέτηση πολιτικών για τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Τα μεσαία στελέχη είναι υπεύθυνα για την κατανομή των πόρων σύμφωνα με τους σκοπούς της επιχείρησης. Τέλος, τα κατώτερα στελέχη είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη και τη χορήγηση οδηγιών στο εργατικό δυναμικό.Λειτουργίες: Ο βασικός τρόπος να οργανώσεις την επιχείρησή σου[1]

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο βαθμός εξειδίκευσης μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις συνθήκες του περιβάλλοντός της.

Επίσης, η οργάνωση σε λειτουργίες είναι ο πρώτος βαθμός εξειδίκευσης που επιλέγουν οι επιχειρήσεις και σχεδόν το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του με αυτού του είδους την εξειδίκευση.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!