Πώς μια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; - Purpose Συμβουλευτική

Πώς μια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

By Βασίλης Φωτεινός | Επιχειρηματική Πρωτοπορία

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η σημασία του

Μια επιχείρηση αναπτύσσει στρατηγική για να αυξήσει την αξία που δημιουργεί για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή τους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την τοπική κοινωνία κ.λπ.

Μέσω της στρατηγικής, μια επιχείρηση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει θεμελιώδεις ικανότητες, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσει περισσότερους από τους περιορισμένους πόρους του περιβάλλοντός της.

Οι θεμελιώδεις ικανότητες είναι δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με δραστηριότητες δημιουργίας αξίας, όπως η παραγωγή, η προώθηση κ.λπ. και προσδίδουν στην επιχείρηση υπεροχή στην αποδοτικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών.Πώς μια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Που οδηγεί η στρατηγική μιας επιχείρησης

Μια επιχείρηση που κατέχει ανώτερες θεμελιώδεις ικανότητες μπορεί να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της. Η στρατηγική επιτρέπει στην επιχείρηση να διαμορφώσει και να διαχειριστεί το πεδίο στο οποίο ανταγωνίζεται, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις υφιστάμενες θεμελιώδεις ικανότητες που διαθέτει και να αναπτύξει νέες που θα της βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στην προσπάθειά της να προσελκύσει πόρους (πελάτες, εργαζομένους, κεφάλαια κ.λπ.).

Με άλλα λόγια, η στρατηγική οδηγεί σε αποφάσεις αναφορικά με επενδύσεις σε πόρους, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις θεμελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο θα επιτρέψει στην επιχείρηση να προσελκύσει περισσότερους πόρους από το περιβάλλον της.

Έχοντας στη διάθεσή της η επιχείρηση περισσότερους πόρους, είναι πλέον σε θέση να αναθεωρήσει τη στρατηγική της, ώστε να πραγματοποιήσει πιο εκτεταμένες επενδύσεις για να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της.

Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο λαμβάνοντας τη στρατηγική απόφαση να συνεργαστεί με ένα φημισμένο μάγειρα, προσδοκά να παρουσιάσει ένα μενού που θα είναι ανώτερο από αυτό άλλων ανταγωνιστικών εστιατορίων, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση έναντι αυτών και να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, εργαζόμενους που θα ήθελαν να μαθητεύσουν δίπλα στο φημισμένο μάγειρα, πιθανούς συνεταίρους κ.λπ.

Αν θες να σχεδιάσεις την στρατηγική της επιχείρησής σου, δες εδώ

Ποιες είναι οι πηγές των θεμελιωδών ικανοτήτων μιας επιχείρησης

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης μπορεί να προέρχεται από την κατοχή εξειδικευμένων πόρων ή τις ιδιαίτερες ικανότητες συντονισμού και διοίκησης της επιχείρησης.

Οι εξειδικευμένοι πόροι μπορεί να είναι λειτουργικοί, π.χ. το επίπεδο των προγραμματιστών μιας εταιρείας πληροφορικής, η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί κ.λπ., ή επιχειρησιακοί, π.χ. το όραμα του ιδρυτή της επιχείρησης, το επίπεδο της ανώτατης διοίκησης, η κατοχή πολύτιμων και δυσεύρετων πόρων, όπως ένα εμβληματικό ακίνητο, υψηλά ρευστά διαθέσιμα, καινοτόμος μηχανολογικός εξοπλισμός, η φήμη της επιχείρησης κ.λπ.

Ωστόσο, προκειμένου οι εξειδικευμένοι αυτοί πόροι να συνιστούν θεμελιώδεις ικανότητες, θα πρέπει να είναι μοναδικοί ή να αντιγράφονται δύσκολα.

Οι ικανότητες διοίκησης και συντονισμού μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή θεμελιωδών ικανοτήτων. Η κατάλληλη επιχειρησιακή δομή και κουλτούρα αυξάνει τις ικανότητες της επιχείρησης να συντονίσει τους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς της πόρους για να δημιουργήσει αξία.

Ο αποτελεσματικός συντονισμός (μέσω του ελέγχου) οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο βαθμός εξειδίκευσης των εργασιών της επιχείρησης, η ιεραρχική δομή, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων, οι μηχανισμοί ομογενοποίησης, ο βαθμός τυποποίησης και οι αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που επικρατούν επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης να ανταγωνιστεί στο περιβάλλον της.

Θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση μου!